SINKRONISASI DATA


Dengan membubuhkan tanda centang dibawah ini, saya sebagai pemohon sebagaimana diatas menyatakan bertanggung jawab atas permohonan Sinkronisasi Data. Apabila dikemudian hari timbul masalah yang disebabkan permohonan ini, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.